Οι Οικολογικές Μελέτες Βάσης εστιάζουν στην καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας καθώς και στον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των πλέον ευαίσθητων περιοχών για τα είδη ενδιαφέροντος στην περιοχή του εκάστοτε έργου, πριν τη φάση κατασκευής.

Ενδεικτικά έργα

.