Βασική επιδίωξη της NCC Περιβαλλοντικές Μελέτες ΕΠΕ είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών της στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς τους. Η υποστήριξη παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των πελατών, το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές της επιστήμης. Αρχή της πολιτικής της NCC είναι η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων των έργων και των προγραμμάτων που αναλαμβάνει και η απόλυτη δέσμευση ως προς την ποιότητα και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών της. Οι θεμελιώδεις διακηρύξεις και δεσμεύσεις της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας είναι οι κάτωθι:

  • Η παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις σχετικές αναθέσεις.
  • Η διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συμβάσεις και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, προσδιορίζονται και εκπληρώνονται σύμφωνα με τον προς επίτευξη στόχο και με γνώμονα την ικανοποίηση τους.
  • Η απασχόληση αξιόπιστου προσωπικού που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας.
  • Η εφαρμογή προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και με συμμετοχή σε συναφή forums.
  • Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η ανάπτυξη των συναφών δεξιοτήτων και ο διαρκής εκσυγχρονισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
  • Η εξασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου ικανοποίησης των πελατών καθώς και η συστηματική παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησής τους.
  • Η συστηματική εφαρμογή προγράμματος ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις δραστηριότητας της εταιρείας.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των Στόχων Ποιότητας που θέτει.
  • Η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεών της.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σχέσεών της με τους πελάτες. Η εταιρεία έχει θεσπίσει και τεκμηριώσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη, την βελτίωση και την περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας στο χώρο της και, ως εκ τούτου, η Διοίκηση της εταιρείας φροντίζει αμέριστα για την διασφάλιση όλων των πόρων και των μέσων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και η εκπλήρωσή της αποτελεί καθημερινό του μέλημα.