Η φιλοσοφία της εταιρείας διέπεται από την μέριμνα για την διατήρηση της φύσης και την αξιόπιστη εφαρμογή των επιστημονικών δεδομένων και οδηγιών που συμβάλλουν σε αυτόν τον στόχο. Η NCC σε κάθε δράση της προκρίνει την ανάγκη και την σημασία που έχει η διατήρηση της βιοποικιλότητας για ένα βιώσιμο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο μέριμνας και σεβασμού για την φύση σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα και καινοτόμα επιστημονικά προγράμματα διατήρησης της βιοποικιλότητας στα οποία αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και η συναφής εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και για τα οποία συνεργάζεται με ένα συνεχώς εμπλουτιζόμενο δίκτυο ειδικών επιστημόνων. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υλοποίησης κοινωφελών έργων, αναλαμβάνει μελέτες που σχετίζονται με αδειοδοτήσεις έργων και ανάπτυξη σχεδίων που ο αρχικός σχεδιασμός τους ενδέχεται να απειλεί την οικολογική ισορροπία των ευρύτερων τόπων κατασκευής τους ή να έχει δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά ή Ειδικές Ζώνες Διατήρησης οικοτόπων και ειδών. Η φιλοσοφία της εταιρείας και εδώ διέπεται από την μέριμνα να διαχειριστεί αξιόπιστα όλα τα δεδομένα προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης υλοποίησης σημαντικών κοινωφελών έργων και της ανάγκης διατήρησης της βιοποικιλότητας. Στις συναφείς Περιβαλλοντικές Μελέτες της, αξιόπιστα, χωρίς υποχωρήσεις στις προϋποθέσεις και χωρίς περιβαλλοντικές εκπτώσεις, αναλύει τα επιστημονικά δεδομένα, εκτιμά τις δυνητικές επιπτώσεις, φροντίζει για την ορθή εφαρμογή όλων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και, εφόσον καταλήξει ότι το έργο ή το σχέδιο μπορεί να εγκριθεί, προτείνει, αναλόγως και όπου είναι απαραίτητο, τροποποιήσεις, μέτρα μετριασμού ή και αντιστάθμισης.

Σε κάθε περίπτωση, μέσα από την μέριμνα για την φύση, στην φιλοσοφία της εταιρείας προτεραιότητα έχουν η ορθή πρακτική εφαρμογή των περιβαλλοντικών αρχών και οδηγιών, η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και η ορθή διαχείριση για την διατήρηση και την προστασία των οικοτόπων, των προστατευόμενων ειδών και της βιοποικιλότητας γενικότερα.