Η NCC δραστηριοποιείται ενεργά στα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της στο πεδίο μελέτης της βιοποικιλότητας.

Η εταιρεία συμβάλλει στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων αναλαμβάνοντας τον συντονισμό τους καθώς και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων διαχείρισης περιοχών του δικτύου Natura 2000, εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία των άγριων πτηνών και των φυσικών οικοτόπων. Σε αυτό το πλαίσιο, πολύ σημαντικά είναι η μέριμνα και ο ρόλος της εταιρείας στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Μέχρι σήμερα τα στελέχη της εταιρείας έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση και τον συντονισμό περισσοτέρων από 15 τέτοιων προγραμμάτων.


Η NCC αναλαμβάνει προγράμματα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων για την καταγραφή, επόπτευση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους.

Η εταιρεία σχεδιάζει και εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα επιστημονικής έρευνας που περιλαμβάνουν εντατικές εργασίες πεδίου και τα οποία προσαρμόζονται πάντοτε στις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες των αντικειμένων παρακολούθησης, όπως τηςορνιθοπανίδας, των ασπονδύλων, των ερπετών, των θηλαστικών και της χλωρίδας. Στόχος της είναι να τροφοδοτεί τις δράσεις διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας μέσα από την συλλογή και αξιολόγηση αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων που συμβάλλουν στην εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και των διαχειριστικών αναγκών των εν λόγω αντικειμένων παρακολούθησης.


Η NCC δραστηριοποιείται στον χώρο εκπόνησης μελετών και σχεδίων δράσης για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Αναλαμβάνει και υλοποιεί Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης περιοχών και ειδών, καθώς και Σχέδια Δράσης Βιοποικιλότητας, Μελέτες Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Χαρτογραφήσεις Ευαισθησίας γραμμών μεταφοράς ρεύματος. Μέσα από την εκπόνηση των μελετών αυτών και την υλοποίηση των εξειδικευμένων προγραμμάτων, η NCC συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της αειφορικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας και στην προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής φύσης και βιοποικιλότητας.