Η NCC αναλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένων οικολογικών ερευνών βάσης, δηλαδή ερευνών που πρέπει να επιτελούνται πριν τη φάση κατασκευής έργων. Οι εν λόγω έρευνες εστιάζουν στην καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας καθώς και στον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των πλέον ευαίσθητων περιοχών για τα είδη ενδιαφέροντος στην περιοχή του εκάστοτε έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις θαλάσσιες περιοχές, όπου, με πλωτά και εναέρια μέσα και σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους ειδικούς, πραγματοποιούνται καταγραφές για πτηνά, θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες.

Η εταιρεία υλοποιεί σύνθετες και ολοκληρωμένες έρευνες για τη συστηματική καταγραφή της βιοποικιλότητας με χρήση καινοτόμων μεθόδων και συνδυάζοντας οπτικές, ακουστικές και εναέριες καταγραφές.

 

Η NCC διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση οικολογικών μελετών για μεγάλα έργα υποδομής που υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Έχοντας εκπονήσει πολλές τέτοιες μελέτες και έρευνες, μπορεί να υποστηρίξει τις εκάστοτε συναφείς αδειοδοτικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις μεγάλων έργων και δραστηριοτήτων, σε όλα τα στάδια του αδειοδοτικού τους κύκλου. Η τεχνογνωσία της εταιρείας σε θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις της σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαχειριστικές απαιτήσεις για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, επιτρέπουν την τεχνικά άρτια εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων (ΕΟΑ) που καλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών όσο και του σχετικού Εθνικού θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης.

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία στις απαιτητικές αυτές διαδικασίες καθώς, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των απαιτήσεων Φακέλων Μεγάλων Έργων, έχει υλοποιήσει επιτυχώς σχετικές μελέτες σε συνεργασία με δημόσιες αρχές και την ευρωπαϊκή υπηρεσία JASPERS.

Κατά την εκπόνηση των ΕΟΑ, προσδιορίζεται η σημασία των δυνητικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας των αντίστοιχων έργων σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στις εγγύς προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000.Υπό αυτό το πρίσμα, η NCC σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σύστημα έρευνας, καταγραφής και αξιολόγησης δεδομένων πεδίου, το οποίο είναι στοχευμένο στις ανάγκες του εκάστοτε έργου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που μελετάται. Κατά την έρευνα αξιοποιεί το δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργατών της, οι οποίοι πραγματοποιούν τις εργασίες πεδίου και αξιολογούν τα στοιχεία που συλλέγονται, ενώ παράλληλα είναι πλήρως ενήμεροι για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας που σχετίζονται με την εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών πεδίου.

Ειδικά για τις ΕΟΑ που αφορούν στους ΑΣΠΗΕ, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις που δίνονται από την ΕΕ, όπως εκείνες για την εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνου πρόσκρουσης, την αξιοποίηση δεδομένων τηλεμετρίας, καθώς και για την συνεκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων των γραμμών μεταφοράς ρεύματος.

Η ΝCC αναλαμβάνει προγράμματα καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης της βιοποικιλότητας στους τόπους υλοποίησης όλων των ειδών έργων. Η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση μπορεί να διεξαχθεί σε όλα τα στάδια υλοποίησης των εκάστοτε έργων: πριν την κατασκευή τους, κατά την διάρκεια της κατασκευής τους αλλά και κατά τη φάση λειτουργίας τους (Μετα-Κατασκευαστική Παρακολούθηση). Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης η εταιρεία χρησιμοποιεί όχι μόνο συμβατικές αλλά και σύγχρονες μεθόδους, όπως η τηλεμετρία, τα βιο-ακουστικά συστήματα, τα υδρόφωνα, οι θερμικές κάμερες, τα drones, το ορνιθολογικό ραντάρ, κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η NCC αξιοποιεί τα στελέχη της που διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στη μελέτη της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα καθώς και την στενή συνεργασία που διατηρεί με τους πλέον έμπειρους ειδικούς επιστήμονες για την καταγραφή και αξιολόγηση της χλωρίδας, των τύπων οικοτόπων, των χειροπτέρων και λοιπών ειδών πανίδας στην Ελλάδα.

Ειδικά για τους ΑΣΠΗΕ, η ομάδα της NCC δραστηριοποιείται στην υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης της κατάστασης της ορνιθοπανίδας, προγραμμάτων αναζήτησης θυμάτων πρόσκρουσης και προγραμμάτων ορνιθολογικών μετρήσεων για την βαθμονόμηση και παραμετροποίηση των συστημάτων αποτροπής προσκρούσεων της ιπτάμενης πανίδας σε ανεμογεννήτριες.