Η NCC (Nature Conservation Consultants) Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με έμφαση στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, από επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της φύσης.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλλει στην παροχή τεκμηριωμένων καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων στα θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας. Η NCC αναλαμβάνει να παρέχει συμβουλές σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και να σχεδιάζει και να υλοποιεί έρευνες, μελέτες και προγράμματα διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος τομέων που σχετίζονται με τη μελέτη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το έργο της εκτείνεται από την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων (όπως τα προγράμματα LIFE της Ε.Ε.) για τη βελτίωση της κατάστασης  των προστατευόμενων ειδών εντός και εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, μέχρι την εκπόνηση προγραμμάτων παρακολούθησης βιοποικιλότητας σε Προστατευόμενες Περιοχές, την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών και την διενέργεια Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Πέραν από την εξειδίκευση και την εμπειρία του προσωπικού της σε θέματα διαχείρισης της φύσης γενικότερα, η εταιρεία διαθέτει το πλεονέκτημα να πλαισιώνεται από στελέχη που ειδικεύονται και διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση της ορνιθοπανίδας, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, και καλύτερα μελετημένους διεθνώς, δείκτες ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εμπειρία των στελεχών της εταιρείας μας στο να δημιουργούν αποδοτικές ομάδες μελέτης που σχεδιάζουν και υλοποιούν επιτυχημένα προγράμματα περιβαλλοντικής διατήρησης, αξιοποιώντας  παράλληλα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποτελεί εχέγγυο για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών περιβαλλοντικού σχεδιασμού της NCC.