Οικολογικές Μελέτες Βάσης

Εκπόνηση ολοκληρωμένων οικολογικών ερευνών βάσης πριν τη φάση κατασκευής έργων.

Περισσότερα

Ειδικές Οικoλογικές αξιολογήσεις

Εκπόνηση οικολογικών μελετών για μεγάλα έργα υποδομής που υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Περισσότερα

Προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Υλοποίηση προγραμμάτων καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης της βιοποικιλότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησης των εκάστοτε έργων.

Περισσότερα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την διατήρηση και διαχείριση της φύσης.

Περισσότερα

Προγράμματα διαχείρισης βιοποικιλότητας

Συντονισμός απαιτητικών προγραμμάτων διαχείρισης βιοποικιλότητας και συμμετοχή στην υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων διαχείρισης περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Περισσότερα

Καταγραφή και παρακολούθηση βιοποικιλότητας

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων για την καταγραφή, επόπτευση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους.

Περισσότερα

Σχέδια δράσης για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας

Εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσης για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα

Καινοτομία

Η NCC επενδύει συνεχώς στην έρευνα και την καινοτομία. Χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στην ξηρά και τη θάλασσα καθώς διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών.

Περισσότερα

Νέα