Η ΝCC παρέχει εξειδικευμένες και απολύτως αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την βιοποικιλότητα και την διατήρηση και διαχείριση της φύσης γενικότερα.

Ενδεικτικά, παρέχει συμβουλές και λύσεις για ζητήματα όπως εκείνα της προστασίας και της διαχείρισης προστατευόμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, της παρακολούθησης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας σε Προστατευόμενες Περιοχές και του προσδιορισμού, της χαρτογράφησης και της διαχείρισης ευαίσθητων περιοχών.

Εκτός των παραπάνω, παρέχει ακόμη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη τόσο στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την προστασία και διατήρηση σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας όσο και στην εφαρμογή δράσεων προς όφελος της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, αναλαμβάνει να διεξάγει μελέτες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού έργων υποδομής. Είναι εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών οικολογικής έρευνας στις επενδύσεις έργων παραγωγής ενέργειας, όπως τα χερσαία και κυρίως τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα,κ.ο.κ.

Τέλος, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Βάσης και Σχεδίων Δράσης Βιοποικιλότητας προς χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ – EBRD). Μέσω των εν λόγω Μελετών και Σχεδίων, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των έργων με το Πρότυπο Επίδοσης 6 (PerformanceRequirement – PR 6/ «Διατήρηση βιοποικιλότητας και βιώσιμη διαχείριση έμβιων φυσικών πόρων») της ΕΤΑΑ που αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους.

 

.