Η NCC επενδύει συνεχώς στην έρευνα και την καινοτομία. Χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στην ξηρά και τη θάλασσα καθώς διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Ειδικότερα, αξιοποιεί τα μέσα της εταιρείας, ιδιόκτητα ή άμεσα συνεργαζόμενα, όπως 5 οχήματα 4Χ4, 1 φουσκωτό σκάφος 7,5 μ. και 1 ιστιοπλοϊκό σκάφος 15 μ.

 

Η τηλεμετρία συνιστά μια επιβεβλημένη μέθοδο που επιτρέπει την παρακολούθηση μεμονωμένων ατόμων σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς απαραίτητη οπτική επαφή. Η δε καταγραφή των μετακινήσεων αυτών των ατόμων είναι ουσιαστικής σημασίας ειδικά στις περιπτώσεις παρουσίας σπάνιων και απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας. Η τηλεμετρία περιλαμβάνει την παγίδευση ενός ατόμου του είδους, την τοποθέτηση πομπού σε αυτό και την παρακολούθηση των κινήσεών του είτε μέσω λήψης των δεδομένων του πομπού εξ αποστάσεως είτε με επανάκτησή του μέσω του εντοπισμού της θέσης του στο πεδίο.

Η NCC διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία τόσο στην τοποθέτηση δορυφορικών πομπών όσο και στην τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας τους σε θαλασσοπούλια και αρπακτικά πουλιά. Η ομάδα της NCC έχει τοποθετήσει περισσότερους από 100 πομπούς τηλεμετρίας σε είδη θαλασσοπουλιών και αρπακτικών πουλιών στην Ελλάδα για την παρακολούθηση της μετανάστευσης, των διαδρομών, των περιοχών τροφοληψίας και της συμπεριφοράς τους, στο πλαίσιο διάφορων έργων.

 

Οι οπτικές καταγραφές από σκάφη είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της αφθονίας ειδών ενδιαφέροντος όπως τα θαλασσοπούλια, τα θαλάσσια θηλαστικά και οι θαλάσσιες χελώνες. Για τις εν λόγω οπτικές καταγραφές η εταιρεία αξιοποιεί σκάφη τα οποία ακολουθούν γραμμικές διαδρομές.

Η ομάδα της NCC αποτελείται από έμπειρους παρατηρητές στην καταγραφή θαλασσοπουλιών, θαλάσσιων θηλαστικών και θαλάσσιων χελωνών, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτές τις καταγραφές από σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, ιστιοπλοϊκά και φουσκωτά που κινούνται με σταθερά χαμηλή ταχύτητα.

Οι εναέριες καταγραφές συμβάλλουν στην πληρότητα των πελαγικών καταγραφών για θαλασσοπούλια, θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσιες χελώνες.

Η εξειδικευμένη ομάδα της ΝCC, όποτε κρίνεται αναγκαίο, πραγματοποιεί τέτοιες εναέριες καταγραφές από αεροσκάφος.

Η χρήση μη επανδρωμένων σκαφών (drones) εφαρμόζεται για τη χαρτογράφηση κατάλληλων βιοτόπων για τα είδη, την απογραφή φωλιών αποικιακών ειδών σε καλαμώνες ή άλλες δυσπρόσιτες περιοχές καθώς και για την παρακολούθηση ειδών θαλάσσιας πανίδας.

Η ομάδα της NCC διαθέτει σημαντική εμπειρία στην φωτογραφική αποτύπωση υψηλής ανάλυσης με χρήση drones καθώς και στην, μέσω αυτής της αποτύπωσης, ακριβή και ρεαλιστική χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων και μικροενδιαιτημάτων. Συνδυάζοντας τον εξοπλισμό που διαθέτει με την τεχνογνωσία της στην παρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών, μελετά συνεχώς πρωτοποριακές μεθόδους χρήσης των drones, όπως η στοχευμένη ρίψη διατάξεων οπτικοακουστικής καταγραφής δίπλα σε οικογένειες δελφινιών. Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται με τη χρήση ειδικού λογισμικού και δίνουν σημαντικές πληροφορίες για κάθε είδος.

Η βιοακουστική είναι μια μέθοδος που συμβάλλει σημαντικά στην εξ αποστάσεως καταγραφή ειδών πανίδας. Η μέθοδος βασίζεται στην εγκατάσταση σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος ειδικών αισθητήρων με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν συνεχόμενα και, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία ερευνητών, καταγράφουν οποιονδήποτε ήχο εμπίπτει σε μια καθορισμένη ακτίνα.

Η NCC διαθέτει σημαντική εμπειρία στην βιοακουστική παρακολούθηση τόσο της ορνιθοπανίδας όσο και μεγάλων θηλαστικών, όπως ο λύκος και η αρκούδα.  Η παρακολούθηση επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτόματων βιοακουστικών καταγραφικών των καλεσμάτων που παράγουν τα είδη πανίδας άνευ παρεμβάσεων των ερευνητών. Η δε ανάλυση των ακουστικών καταγραφών για τον προσδιορισμό της παρουσίας των ειδών πραγματοποιείται από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

 

 

Η μέθοδος της ακουστικής παρακολούθησης (Passive Acoustic Monitoring) με υδρόφωνα παρέχει τη δυνατότητα υποθαλάσσιας ακουστικής καταγραφής για μεγάλες χρονικές περιόδους και σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος. Η ακουστική παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική για την καταγραφή των κητωδών. Εφαρμόζεται παράλληλα με τις αντίστοιχες οπτικές καταγραφές και διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων εφοδιασμένων με συρόμενα (towed), ποντισμένα (moored) ή παρασυρόμενα (drifting) υδρόφωνα.

Η NCC εφαρμόζει την παθητική ακουστική παρακολούθηση χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την μελέτη του υποθαλάσσιου θορύβου καθώς ο στόχος της έγκειται στον προσδιορισμό των θαλάσσιων θηλαστικών που εντοπίζονται στα αρχεία καταγραφής. Κατά τις έρευνές της, χρησιμοποιεί συρόμενο υδρόφωνο μήκους 200 μέτρων για συλλογή δεδομένων σε αποστολές στη θάλασσα, τοποθετεί ποντισμένα αυτόνομα υδρόφωνα σε περιοχές παρακολούθησης για συνεχείς καταγραφές μεγάλης διάρκειας, ενώ, ταυτόχρονα, διερευνά τις δυνατότητες χρήσης πλεούμενων διατάξεων με υδρόφωνα. Τα δεδομένα που συλλέγονται φιλτράρονται και επεξεργάζονται για την άντληση σημαντικών πληροφοριών. Η επεξεργασία τους διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό και μέσω της χρήσης προγραμμάτων ειδικών ακουστικών αναλύσεων.

 

 

 

 

Οι θερμικές μέθοδοι καταγραφής εικόνας είναι απαραίτητες για την συμπληρωματική παρακολούθηση μιας περιοχής για είδη, όπως μεγάλα θηλαστικά, νυκτόβια και μεταναστευτικά πουλιά, που είναι δραστήρια τις νυχτερινές ώρες.

Η NCC εφαρμόζει σύγχρονες θερμικές μεθόδους καταγραφής, όπως η καταγραφή με χρήση θερμικής κάμερας νυχτερινής όρασης με οπτική σάρωση της περιοχής. Η μέθοδος αυτή είναι σημαντική για την παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών, όπως ο λύκος και η αρκούδα, αλλά και για τον εντοπισμό των κατάλληλων ενδιαιτημάτων τους. Εφαρμόζεται επίσης και για την παρακολούθηση της νυχτερινής μετανάστευσης και της μετακίνησης ιπτάμενης πανίδας που πετά σε χαμηλά υψόμετρα που δεν ξεπερνούν τα μερικά δεκάδες μέτρα.

Τα αυτόματα συστήματα καταγραφής (trail cameras) εφαρμόζονται κυρίως για την παρακολούθηση ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας που κάνουν χρήση ενός συγκεκριμένου σε έκταση χώρου. Τα εν λόγω, αποτελούν σημαντικά εργαλεία γιατί επιτρέπουν την παρακολούθηση ατόμων ειδών πανίδας στις θέσεις φωλιάσματος, αλλά και σε τόπους συχνής διέλευσης, χωρίς όχληση από τους ερευνητές. Τα συστήματα αυτά ενεργοποιούνται με την κίνηση και λαμβάνουν φωτογραφίες και video.

Η εταιρεία επενδύοντας στις σύγχρονες μεθόδους για την καταγραφή της βιοποικιλότητας, εφαρμόζει τη χρήση αυτόματων υπέρυθρων καταγραφικών συστημάτων κίνησης για την παρακολούθηση των ειδών ενδιαφέροντος από συγκεκριμένα σημεία στο πλαίσιο διαφόρων έργων.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αναγνώριση διάφορων ειδών πανίδας από καταγεγραμμένα αρχεία, όπως φωτογραφίες, βίντεο και ακουστικά αρχεία, αποτελεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη και ταχύτατη μέθοδο. Η επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης παρέχει την δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών σε ασύγκριτα μεγαλύτερο βαθμό από τις κλασσικές μεθόδους και ως εκ τούτου συμβάλλει ουσιωδώς στην κατανόησή μας για το περιβάλλον.

Η NCC έχοντας εκσυγχρονίσει τις μεθόδους της για την επεξεργασία του μεγάλου όγκου πληροφοριών που προκύπτουν από τα συστήματα παρακολούθησης που διαθέτει, χρησιμοποιεί όλα τα συναφή διαθέσιμα προγράμματα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και εξειδικευμένα λογισμικά που είναι στοχευμένα στις ανάγκες της εταιρείας και βασίζονται στις πιο προηγμένες μεθόδους και τεχνολογίες του τομέα.

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται, έχει διανοιχθεί το πεδίο για περισσότερες και εκτενέστερες δράσεις.

Η υλοποίηση διαχειριστικών παρεμβάσεων σε νησίδες συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της κατάστασης των ειδών ενδιαφέροντος που κατοικούν σε αυτές, ενώ έχει αντίκτυπο και στην γενικότερη βελτίωση της κατάστασης των ίδιων των νησίδων. Η εταιρεία έχει μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων διαχειριστικών παρεμβάσεων, και, ειδικότερα, στην υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν στην βελτίωση της κατάστασης ειδών πουλιών ενδιαφέροντος που φωλιάζουν σε αυτές τις νησίδες.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις δράσεις της εταιρείας είναι οι κάτωθι:

Η ομάδα της NCC έχει πραγματοποιήσει πολλές δράσεις εξάλειψης αρουραίων σε νησίδες όπου απαντώνται αποικίες θαλασσοπουλιών και Μαυροπετρίτη. Σε αυτές συγκαταλέγεται και η μεγαλύτερη έως σήμερα τέτοια δράση που έχει εκπονηθεί στην Ελλάδα. Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE ElClimA, το οποίο και κέρδισε το πρώτο βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως το καλύτερο πρόγραμμα LIFE σε χερσαίους βιοτόπους για το 2022.

Για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας θέσεων φωλιάσματος Μαυροπετρίτη σε νησίδες, η εταιρεία  κατασκευάζει και εγκαθιστά τεχνητές φωλιές. Τέτοιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των έργων LIFE ElClimA & LIFE ANDROSSPA και σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ στα Δωδεκάνησα.

Για τη μείωση της θήρευσης των αυγών και νεοσσών του Αιγαιόγλαρου από Ασημόγλαρους και τη μείωση του ανταγωνισμού για θέσεις φωλιάσματος, η εταιρεία έχει ελέγξει τους πληθυσμούς των Ασημόγλαρων σε νησίδες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE BONELLI EASTMED και σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Ορνιθολογική και το ΥΠΕΝ, η NCC τοποθετεί μικρές υδατοσυλλογές για την άγρια ζωή σε ακατοίκητες νησίδες καθώς και σχεδίες αποτροπής πνιγμού των πουλιών σε ανοιχτές υδατοδεξαμενές.

 

Η διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικά με την πρόοδο της τεχνολογίας και την εφαρμογή όλο και πιο σύγχρονων μεθόδων για την μελέτη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φύσης, είναι θεμελιώδης για την αξιοπιστία κάθε εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο.

Η NCC διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα στελέχη, αλλά συνεργάζεται και με εξωτερικούς ερευνητές που προέρχονται από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, οι οποίοι έχουν και μακρόχρονη θητεία στο χώρο της εφαρμοσμένης έρευνας διατήρησης της βιοποικιλότητας και εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων διατήρησης. Τα εξειδικευμένα στελέχη και οι συνεργάτες της NCC χειρίζονται με δεξιότητα όλα τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία, όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τις χωρικές Βάσεις Δεδομένων, τη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων και την τηλεμετρία.

>