Ενδεικτικά έργα

Ορνιθοπανίδα

 • Πρόγραμμα παρακολούθησης μέσω πομπών | 2021-2023 | Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης
 • Τηλεμετρία και χαρτογράφηση ευαισθησίας για επιλεγμένα είδη ορνιθοπανίδας στις περιοχές ευθύνης του ΦΔΚΒΧ | 2021-2023 | Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής
 • Ταχεία ορνιθολογική αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών προτεραιότητας στις νέες ΖΕΠ του ΦΔΚΒΧ | 2021-2023 | Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής
 • Προστασία &  Διαχείριση  του  Θαλασσοκόρακα  Phalacrocorax  aristotelis  και  άλλων θαλασσοπουλιών στο Αρχιπέλαγος των Εχινάδων Νήσων μέσω της διαχείρισης επισκεπτών | 2021-2023 | Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των έργων “Διαχείριση οικοτόπων στην πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού Έβρου” & “Διαχείριση καλαμιώνων στο Ανατολικό Δέλτα Έβρου – Διαχειριστικές δράσεις” μέσω της παρακολούθησης ορνιθοπανίδας | 2020-2023 | Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ – Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού | 2012-2014 | Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού
 • Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409 | 2014-2015 | Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας | 2012-2014 | Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας

Λοιπή πανίδα

 • Προσδιορισμός της κατάστασης της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) και οργάνωση της παρακολούθησης του είδους στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΚΒΧ | 2021-2023 | Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής
 • Καταγραφή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών: Αμφιβίων/Ερπετών, Θηλαστικών, Ψαριών γλυκέων υδάτων και Aσπονδύλων Κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς και όσων εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδημικά Βαλκανικής χερσονήσου, Ελλάδας ή τοπικά ενδημικά, προστατευόμενα από διεθνείς συνθήκες ή την εθνική νομοθεσία) στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού | 2015 | Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού

Οικότοποι – Χλωρίδα

 • Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις προστασίας (in-situ και ex-situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης | 2020-2023 | Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, καθώς και του Φυτικού Είδους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος Globularia stygia ex Boiss. και των υπόλοιπων σημαντικών στενότοπων και Ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού | 2015 | Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού

.