Ενδεικτικά έργα

  • Προσδιορισμός Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης για τα θαλασσοπούλια στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική | 2020-2023 | ΕΛΚΕΘΕ
  • Προσδιορισμός Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης για τις θαλάσσιες χελώνες στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική | 2020-2023 | ΕΛΚΕΘΕ
  • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα | 2014-2015 | ΥΠΕΚΑ

.