Ενδεικτικά έργα

  • Σύνταξη Σχεδίων Δράσης για την υλοποίηση δράσεων μετριασμού επιπτώσεων για τη βιοποικιλότητα όπως προβλέπονται από το Σχέδιο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας των Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., για την υποστήριξη της συμμόρφωσης του έργου με το Πρότυπο Επίδοσης 6 (PR6) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης | ENVECO Α.Ε.
  • Σύνταξη Μελετών Βάσης και Σχεδίων Δράσης Βιοποικιλότητας για το Φωτοβολταϊκό Έργο «Πετρωτό», για τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Επίδοσης 6 (PR6) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης | Voltalia
  • Σύνταξη Μελετών Βάσης και Σχεδίων Δράσης Βιοποικιλότητας για το Φωτοβολταϊκό Έργο «Ξερότοπος», για τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Επίδοσης 6 (PR6) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης | Voltalia
  • Σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Κρίσιμων Ενδιαιτημάτων για το χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα του Διασυνδετήριου Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Eastern Mediterranean (EastMed), για τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Επίδοσης 6 (PR6) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης | ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

.