Συνοπτική παρουσίαση της Εταιρείας


Η NCC (εν σι σι) E.Π.Ε. είναι εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με έμφαση στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, από επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της φύσης, ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και καλύτερα μελετημένους διεθνώς δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ποικιλία τομέων που σχετίζονται με τη μελέτη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, από την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της κατάστασης προστατευόμενων ειδών εντός και εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000 στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκπόνηση προγραμμάτων παρακολούθησης βιοποικιλότητας σε Προστατευόμενες Περιοχές, μέχρι την εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας, όπως είναι ο Αδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου, και διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών.

Διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση της ορνιθοπανίδας, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και καλύτερα μελετημένους διεθνώς δείκτες ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στελέχη της έχουν συντονίσει σημαντικά προγράμματα για την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Επαναξιολόγηση των 69 σημαντικών περιοχών για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000», το πρόγραμμα «Προσδιορισμός Συμβατών Δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας», καθώς και το πρόγραμμα εποπτείας της κατάστασης των προστατευόμενων ειδών ασπόνδυλων στην Ελλάδα.

Η NCC απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 15 ειδικούς επιστήμονες ενώ συνεργάζεται στη βάση προγραμμάτων με περισσότερους από 50 εξειδικευμένους ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της NCC στη δημιουργία αποτελεσματικών εταιρικών σχημάτων, προκειμένου να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν εύστοχα προγράμματα περιβαλλοντικής διατήρησης, με κινητοποίηση φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποτελεί εχέγγυο για τη διασφάλιση αξιόπιστου και αποτελεσματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
 

 

Η φιλοσοφία


Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τη χώρα μας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητη και η κινητοποίηση και συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται με τη εφαρμοσμένη διατήρηση της φύσης.

Η NCC φιλοδοξεί να παίξει ρόλο καταλύτη στο θέμα αυτό, προάγοντας εποικοδομητικές συνεργασίες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πετυχημένων παρεμβάσεων διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς.

Φιλοσοφία της NCC είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων και καινοτόμων προγραμμάτων διατήρησης της βιοποικιλότητας, μέσα από τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δικτύου συνεργαζόμενων ειδικών επιστημόνων, αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.