Συνοπτική παρουσίαση της Εταιρείας


Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας.

Η  NCC επιδιώκει να συμβάλει μέσα από τις δραστηριότητές της στην επίτευξη του στόχου αυτού και την εναρμόνισή του με τους αντίστοιχους στόχους για ανάπτυξη εστιάζοντας

-          στον σχεδιασμό δράσεων διατήρησης και υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων

-          στην παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων για απόκτηση γνώσεων βάσης, αλλά και την εκτίμηση απόδοσης διαχειριστικών δράσεων

-          στην εκπόνηση μελετών για την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων επενδύσεων, αλλά και τον μετριασμό και αποτροπή των επιπτώσεων επενδύσεων στη βιοποικιλότητα

-          στην εισαγωγή στη χώρα καινοτόμων μεθόδων έρευνας και προστασίας της βιοποικιλότητας

-          στην πραγματοποίηση βασικής έρευνας για περιοχές/είδη ειδικού ενδιαφέροντος

-          στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων και του κοινού σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας