Προσδιορισμός της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης για τα θαλασσοπούλια στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική

 • Φορέας Ανάθεσης :

  ΕΛΚΕΘΕ

  Έτος :

  2020-2023

  Περιοχή έργου :

  14 περιοχές Natura 2000

Περιγραφή έργου

Παρακολούθηση της αφθονίας, της κατανομής και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών της θαλάσσιας ορνιθοπανίδας για τον προσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (Good Environmental Status ‐ GES) των θαλασσοπουλιών  (Περιγραφέας 1: Βιοποικιλότητα) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική σε 14 περιοχές Natura 2000.

Τα είδη-στόχοι της θαλάσσιας ορνιθοπανίδας ήταν ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), ο Αρτέμης (Calonectris diomedea), ο Μύχος (Puffinus yelkouan) και ο Υδροβάτης (Hydrobates pelagicus melitensis).