Ενδεικτικά έργα

  • Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών και Υποστήριξης Συμβάσεων (ΔΜΥΣ) της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την επικαιροποίηση των Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) των περιοχών NATURA στην περιοχή του έργου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου | 2023 | ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
  • Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΠΡΟ για την ένταξη του έργου του «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» στα Μεγάλα έργα της ΕΕ με αντιμετώπιση θεμάτων Βιοποικιλότητας σε προσαρμογή με τις Κοινοτικές Οδηγίες για το Περιβάλλον | 2023 | ΑΤΕΠΕ
  • Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη συμμόρφωση του Έργου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης της εταιρείας Gastrade Α.Ε. με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 2022 | Gastrade Α.Ε.
  • Εκπόνηση ορνιθολογικών εκθέσεων και εργασιών για την εκτίμηση στόχων διατήρησης των περιοχών Natura 2000 GR3000015 και GR3000003 και την επικαιροποίηση μιας ΕΟΑ και δυο υπομνημάτων τόπων Natura 2000, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα» | 2021 | ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση έργων Ανατολικής Αττικής

.