Ενδεικτικά έργα

  • Καθορισμός τιμής-βάσης και τιμής-στόχου για το 2030 του δείκτη “Site Biodiversity Score” και εκπόνηση roadmap για την επίτευξη του στόχου και την επίτευξη της ωρίμανσης κουλτούρας βιοποικιλότητας στην εταιρεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της L’OREAL Group EHS | L’OREAL HELLAS S.A.
  • Εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα βάσει του προτύπου απόδοσης της ΑSI (2η έκδοση, 2017) | ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.
  • Εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων για τη βιοποικιλότητα και τα ξενικά είδη βάσει εφαρμογής του προτύπου απόδοσης της Aluminium Stewardship Initiative (2η έκδοση, 2017) | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

.