Η εταιρεία εκπονεί Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντικότερο το έργο για το σύνολο των υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής και Κρήτης.

Η εταιρεία, εκπονεί τις εν λόγω μελέτες βασιζόμενη σε εκτενείς καταγραφές πεδίου και προτείνοντας μέτρα μετριασμού με βάση τη διεθνή πρακτική τόσο όσον αφορά το ίδιο το έργο όσο και τις σωρευτικές επιπτώσεις, με έμφαση στο προστατευτέο αντικείμενο.

Ενδεικτικά έργα

.