Αντικείμενο                                                   

Η ncc δημιουργήθηκε από ειδικούς στη διατήρηση της φύσης, προκειμένου να συμβάλλει στην παροχή τεκμηριωμένων καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων στα θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας στη χώρα μας, να παίξει ρόλο καταλύτη, μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων και της επιστημονικής κοινότητας και να κινητοποιήσει επιστημονικό δυναμικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό,  παρέχοντας τεκμηριωμένες συμβουλές σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έρευνες, μελέτες και προγράμματα διατήρησης - διαχείρισης - αποκατάστασης της φύσης και της βιοποικιλότητας. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία:

  • Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων, ερευνών και μελετών για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου.

  • Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης - διατήρησης - παρακολούθησης περιοχών του δικτύου Natura, ιδίως σε ότι αφορά στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία των άγριων πτηνών και των φυσικών οικοτόπων.

  • Προετοιμασία προτάσεων προγραμμάτων LIFE προστασίας ειδών και οικοτόπων, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η συμβολή στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, σε ότι αφορά στο συντονισμό τους, καθώς και στην ανάληψη εξειδικευμένων δράσεων, ερευνών και μελετών.

  • Παροχή συμβουλών για την υλοποίηση εξειδικευμένων παρεμβάσεων στα θέματα διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  • Δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης - ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σε θέματα διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας.

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και υλικού περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, με αντικείμενο την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.

  • Υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων στην εξεύρεση πόρων για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, μέσω συνεργασιών και χορηγιών από τον ιδιωτικό τομέα.

  • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σχετικά με την βελτιστοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε ότι αφορά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας.

  • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και ενώσεις πολιτών σε ότι αφορά ενέργειες για την προστασία - διατήρηση σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.