Εφαρμοσμένη έρευνα 

Η NCC συνεργάζεται με εταιρείες συμβούλων φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, διεθνούς εμβέλειας, οι οποίες εξειδικεύονται στη μελέτη μετακινήσεων πτηνών με τη χρήση ορνιθολογικού ραντάρ. Στελέχη της εταιρείας έχουν εξειδικευθεί στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών και στην ανάλυση δεδομένων, κύρια μέσα από την εκπαίδευση από κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των ορνιθολογικών ραντάρ όπως η DeTect, αλλά και από την Ολλανδική εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων BuWa που εξειδικεύεται σε υλοποίηση μελετών με χρήση των τεχνολογιών αυτών. Παράλληλα, η NCC αποτελεί τη μοναδική εταιρείας στην Ελλάδα που έχει αναλάβει την ταυτοποίηση των αυτοματοποιημένων καταγραφών με χρήση καμερών του Ισπανικού συστήματος DΤBird σε αιολικό πάρκο.

Στελέχη της εταιρείας συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ENRAM, στο πλαίσιο του COST, για την παρακολούθηση των μετακινήσεων της πανίδας με ραντάρ.
 

H εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση προγραμμάτων παρακολούθησης (monitoring) της ορνιθοπανίδας σε υφίστανται και λειτουργούν αιολικά πάρκα. Στο πλαίσιο αυτό η NCC, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υλοποιεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Βιοποικιλότητα (LIFE12 BIO/GR/000554) για τον μετριασμό των επιπτώσεων εν ενεργεία αιολικών σταθμών στη βιοποικιλότητα, εστιάζοντας στα πτηνά και τις νυχτερίδες με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και με την ανάπτυξη προγνωστικού χωρικού μοντέλου μετακίνησης ορνιθοπανίδας, για την εκτίμηση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε υπέργειες κατασκευές.

 

Παράλληλα, η NCC υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα διατήρησης της βιοποικιλότητας μέσα από τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δικτύου συνεργαζόμενων ειδικών επιστημόνων. Στα προγράμματα και στις δραστηριότητές της εμπλέκονται πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καθώς και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιτρέποντας την υλοποίηση καινοτόμων και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στα θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντικές προκλήσεις η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης και ιδιαίτερα αυτής που προσανατολίζεται σε αντικείμενα αιχμής αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό η NCC υποστηρίζει έμπρακτα το θεσμό της πρακτικής άσκησης παρέχοντας δυνατότητες εξειδικευμένης και εφαρμοσμένης πρακτικής για φοιτητές και πτυχιούχους, δίνοντας με τον τρόπο αυτό μοναδικές ευκαιρίες για την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

 


 

Ταυτοποίηση καταγραφών συστήματος DTBird

Η NCC είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με τεχνογνωσία στην αξιολόγηση ταυτοποίηση των αυτοματοποιημένων καταγραφών του συστήματος ανίχνευσης πτηνών και αποτροπής προσκρούσεων DTBird, που βασίζεται στην ανάλυση εικόνων υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο. Η Ισπανική εταιρεία Liguen, στο πλαίσιο προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Αιολικού Πάρκου στη θέση Τούμπα Ανθοβούνι στο όρος Βαρνούντας τοποθέτησε στο αιολικό πάρκο το αυτόματο σύστημα DTBird, το οποίο περιλαμβάνει ειδικό σύστημα ανίχνευσης πτηνών, ενεργοποίησης ηχητικού εκφοβισμού πτηνών που ακολουθούν πορεία πρόσκρουσης, ή/και ακινητοποίησης συγκεκριμένων ανεμογεννητριών. Οι ειδικοί επιστήμονες της NCC ελέγχουν σε καθημερινή βάση τα αποτελέσματα του καταγραφικού συστήματος, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σχετικές καταγραφές.
 

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα DTBird: www.dtbird.com


 

Παρακολούθηση επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας με τη χρήση Radar

Η NCC για τις ανάγκες των προγραμμάτων παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο των Ειδικών Ορνιθολογικών Μελετών, σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένες εργασίες πεδίου σε συνδυασμό με καταγραφές με τη χρήση συστημάτων τηλεμετρίας και ορνιθολογικού ραντάρ.

Κατά την παρακολούθηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας στη θέση Βίγλα Κατταβιάς της νήσου Ρόδου, η εταιρεία αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση του ορνιθολογικού ραντάρ. Σε συνδυασμό και με οπτικές παρατηρήσεις έμπειρων ορνιθολόγων της ομάδας της NCC και της Ολλανδικής εταιρείας BuWa χρησιμοποιήθηκε το ορνιθολογικό ραντάρ για την παρακολούθηση των μετακινήσεων πουλιών στον εναέριο χώρο του αιολικού πάρκου και τον προσδιορισμό του αριθμού ατόμων και το είδος πουλιών που διέρχονται από την περιοχή, του ύψους πτήσεών τους, των ρυθμών διέλευσης και κλάσεων υψομέτρου, καθώς και των διαδρομών που ακολουθούν σε σχέση με τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των λοιπών συνοδών του έργου. Παράλληλα, παρακολούθησε τις κινήσεις ατόμων του είδους ενδιαφέροντος, Μαυροπετρίτης, με την τοποθέτηση ραδιοπομπών σε αυτά.
 Ανάπτυξη προγνωστικού χωρικού μοντέλου μετακίνησης ορνιθοπανίδας, για την εκτίμηση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε υπέργειες κατασκευές

Κάθε χρόνο δισεκατομμύρια πτηνά μεταναστεύουν από και προς τις περιοχές φωλιάσματός τους. Σημαντικό ποσοστό από αυτά είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν θερμικά ανοδικά ρεύματα για τη μετανάστευσή τους, ώστε να ελαχιστοποιούν το ενεργειακό κόστος της πτήσης. Η πρόγνωση ημερήσιων και εποχικών χωρικών κατανομών των θερμικών ρευμάτων μπορεί να συμβάλει στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε ψηλές υποδομές, όπως είναι οι ανεμογεννήτριες, αλλά και σε αεροσκάφη. Η NCC συνεργάστηκε στην υλοποίηση ερευνητικού πρόγραμματος ανάπτυξης και χρήσης προγνωστικού χωρικού μοντέλου μετακίνησης της ορνιθοπανίδας για την εκτίμηση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε υπέργειες κατασκευές, με σκοπό την πρόβλεψη των κύριων διαδρομών μετακίνησης ανεμοπορούντων πτηνών και των μεταναστευτικών στενωπών.

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το μελετητικό γραφείο της Μαργαρίτας-Θεοδώρας Τζάλη, με τίτλο THERMABIRD "Ανάπτυξη προγνωστικού χωρικού μοντέλου μετακίνησης ορνιθοπανίδας, για την εκτίμηση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε υπέργειες κατασκευές" στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού", δράση "Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις".

 

Παραδοτέο προγράμματος: Έκθεση καθορισμού κύριων τοπικών και μεγάλης κλίμακας πορειών πτήσης των πτηνών

 

 

Αρχείο προγραμμάτων


 

Πρόγραμμα PAMNATURA "Ανάπτυξη μοντέλου για τη συμμετοχική και προσαρμοζόμενη διαχείριση φυσικών περιοχών του δικτύου Natura 2000"

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 3 χρόνια
Φορέας ανάθεσης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών του δικτύου Natura 2000 είναι απαραίτητη η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Η NCC, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό μοντέλο που θα διευκολύνει τη συμμετοχή του κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων στη διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης, με στόχο την ενίσχυση της προσαρμοζόμενης διαχείρισης. Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε με πρωτογενή έρευνα στις περιοχές Σκύρου, Άνδρου και Θεσσαλίας, ως ένα ευέλικτο εργαλείο χρήσιμο κατά τον σχεδιασμό της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού", δράση "Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις".

 

Παραδοτέο προγράμματος: Οδηγός ορθής πρακτικής

 

 

 

 


   

 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ερευνητικών δράσεων για καταγραφή και ανάλυση δεδομένων βιοποικιλότητας στα πλαίσια του έργου "Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters" (NAT-PRO)
 

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 1,5 χρόνια
Φορέας ανάθεσης: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα καταγραφής ανάλυσης δεδομένων βιοποικιλότητας στο νησί της Ζακύνθου και αξιολόγησης των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών στη βιοποικιλότητα, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Πιο συγκεκριμένα η NCC, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, θα αναλάβει την αξιολόγηση των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων της περιοχής, την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και τεχνικών μελετών για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την προστασία των ειδών και τη συγγραφή εγχειριδίου για βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.