Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις

Η NCC διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για μεγάλα έργα υποδομής που υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Έχοντας εκπονήσει μελέτες για σημαντικά έργα στη χώρα μας μπορεί να υποστηρίξει τις εκάστοτε αδειοδοτικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις μεγάλων έργων και δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια του αδειοδοτικού τους κύκλου. Η τεχνογνωσία της εταιρείας σε θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας, σε συνδυασμό με την άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου και των διαχειριστικών αναγκών για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, επιτρέπουν την τεχνικά άρτια εκπόνηση Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του σχετικού Εθνικού θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης.

Κατά την εκπόνηση των μελετών αυτών, προσδιορίζεται η σημασία των επιπτώσεων σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Με βάση την προσέγγιση αυτή η
NCC σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα σύστημα έρευνας καταγραφής και αξιολόγησης δεδομένων πεδίου στοχευμένο στις ανάγκες του εκάστοτε έργου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που μελετάται. Αξιοποιεί το δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργατών της, οι οποίοι πραγματοποιούν τις εργασίες πεδίου και αξιολογούν τα στοιχεία που συλλέγονται, ενώ παράλληλα είναι πλήρως ενήμεροι για θέματα Υγείας και Ασφάλειας (H&S)κατά την εκπόνηση των εργασιών πεδίου.
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις που έχει εκπονήσει η NCC τα τελευταία χρόνια:

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση κατά μήκος του ανατολικού τμήματος της χάραξης του Διανδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline)  

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 9 μήνες

Φορέας Ανάθεσης: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

 

Ειδική Οικολογική Μελέτη του Ανατολικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού (Κομοτηνή Θεσσαλονίκη), η οποία περιλαμβάνει (α) περιγραφή των περιοχών του δικτύου Natura 2000 από τις οποίες σχεδιάζεται να διέλθει ο αγωγός, (β) δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στις περιοχές σε σχέση με τους στόχους διατήρησης και την οικολογική λειτουργία της περιοχής και (γ) προτάσεις μέτρων άμβλυνσης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων, με στόχο την διασφάλιση ότι το έργο δεν θα παραβλέψει την ακεραιότητα των εξεταζόμενων περιοχών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκπόνησης τμημάτων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, πραγματοποιήθηκαν εντατικές εργασίες πεδίου για την  εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών βάσης (χλωρίδα - τύποι οικοτόπων, ορνιθοπανίδα, αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά).

 


  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού Ξενία Σκιάθου

  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την τουριστική ανάπτυξη του δημόσιου ακινήτου Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας

  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για το έργο του Φ/Β Σταθμού στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR4210024, Τήλος

  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για το έργο του Αιολικού Σταθμού στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR4210024, Τήλος

  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 120 MW, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή του Δήμου Νότιας Ρόδου.

  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για το έργο επέκτασης υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδας,  με διακριτικό τίτλο ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ, στο Μαρμάρι του Δήμου Κω

  • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την τροποποίηση  χαρακτηριστικών υφιστάμενου έργου εκμετάλλευσης βωξίτη στο κοίτασμα ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ Β1 - Β2 - Β3, στη Γκιώνα, Ν, Φωκίδος. 

  • Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη για την περιοχή ειδικής προστασίας για τα πτηνά (ΖΕΠ, Natura 2000), στη θέση Βίγλα Κατταβιάς της νήσου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσων


 

Ειδικές γνωματεύσεις για την ασφάλεια πτήσεων μέσω προφύλαξης από πρόσκρουση σε αεροσκάφη, που σχετίζονται με τον Κανονισμό για την Μείωση Απειλής Πρόσκρουσης Πτηνών και Ζώων σε Αεροσκάφη Πολιτικής Αεροπορίας και την Τεχνική Οδηγία Νο2 της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας

  • Έκθεση ειδικού ορνιθολόγου στο πλαίσιο ΜΠΕ Ιπποστασίου, Δήμος Παιανίας, Αττική

  • Έκθεση ειδικού ορνιθολόγου στο πλαίσιο ΜΠΕ πτηνοτροφικής μονάδας, Δήμος Χίου


 

Μελέτη χαρτογράφησης με ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity mapping), σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομής

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντικές πιέσεις η καταγραφή περιστατικών θνησιμότητας σπάνιων και απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας εξαιτίας της κατασκευής και λειτουργίας μεγάλων έργων υποδομής σε περιοχές ζωτικής σημασίας για τη μετακίνηση και διατήρηση των πληθυσμών τους, αποτελεί βασική απαίτηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE+ Φύση "Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης των ειδών προτεραιότητάς της" (LIFE10 NAT/GR/000637) η NCC υλοποίησε μελέτη χαρτογράφησης ευαισθησίας, με στόχο την καταγραφή των επικίνδυνων υποδομών για την ορνιθοπανίδα. Στο πλαίσιο της μελέτης αναγνωρίστηκαν οι ευαίσθητες περιοχές για τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ του νησιού και αξιολογήθηκαν σε σχέση με την επικινδυνότητα των υφιστάμενων υποδομών.


Για τις ανάγκες της μελέτης διαμορφώθηκαν στοχευμένοι χάρτες σε σχέση με την επικινδυνότητα υλοποίησης έργων υποδομής. Χαρτογραφήθηκαν οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος, τα καλώδια υψηλής τάσης και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας του νησιού και επισημάνθηκαν τα πλέον επικίνδυνα τμήματα των συγκεκριμένων υποδομών.
 

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
 

 


Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα δραστηριοτήτων των στελεχών της εταιρείας:

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες: Πρόκειται για μελέτες αξιολόγησης και θεσμοθέτησης προστατευόμενων περιοχών. Μεταξύ άλλων, έχουν υλοποιηθεί σχετικές μελέτες για 3 ορεινούς όγκους της Κρήτης, σε συνεργασία με το ΜΦΙΚ και για το Όρος Μαίναλο, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).

 

Ειδικού τύπου μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες: Πρόκειται για ειδικά θέματα, όπως η περιβαλλοντική προστασία ευαίσθητων βιοτόπων όπως τα σπήλαια υπό αξιοποίηση (Σπήλαιο Δράκου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς), ο καθορισμός προδιαγραφών για τις μελέτες ορνιθολογικής αξιολόγησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, που έγινε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), η πρόταση προδιαγραφών των Ειδικών Ορνιθολογικών Μελετών, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό και χαρτογράφηση ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της χώρας, που έγιναν   σε συνεργασία με την ΕΟΕ, η μελέτη Διαχείρισης Δασικών Συστάδων για τη βιοποικιλότητα, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ και το πρόγραμμα προσδιορισμού των μετακινήσεων των ασημόγλαρων στην Αττική, για λόγους ασφάλειας πτήσεων, που έγινε σε συνεργασία με την ΕΟΕ, για λογαριασμό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.