Προγράμματα παρακολούθησης και σχεδιασμού παρακολούθησης

Η NCC αναλαμβάνει προγράμματα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων για την καταγραφή, επόπτευση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους. Η εταιρεία σχεδιάζει και εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα επιστημονικής έρευνας που περιλαμβάνουν εντατικές εργασίες πεδίου προσαρμοζόμενα πάντα στις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες των αντικειμένων παρακολούθησης π.χ. ορνιθοπανίδα, ασπόνδυλα, ερπετά, θηλαστικά, χλωρίδα. Στόχος της είναι η συλλογή και αξιολόγηση αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και των διαχειριστικών απαιτήσεων των αντικειμένων παρακολούθησης, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό τις δράσεις διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας.

 

Σε εξέλιξη προγράμματα

Αυτή την περίοδο η NCC δεν υλοποιεί προγράμματα παρακολούθησης.

 

Αρχείο προγραμμάτων


 

Κατάρτιση πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014-2020.

Έναρξη: 2014, Διάρκεια: 10 μήνες
Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 

Η σύμπραξη των γραφείων μελετών ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, NCC ΕΠΕ, ΟΜΙΚΡΟΝ Σχεδιασμός Μελέτη και Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Έργων ΕΠΕ έχει αναλάβει την κατάρτιση πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση στις περιοχές Natura 2000 την περίοδο 2014-2020, που περιλαμβάνει τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων, την κατάρτιση προτάσεων για το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας, τόσο για το σύνολο των Natura 2000, όσο και για επιμέρους τύπους οικοτόπων και ειδών και την πραγματοποίηση δράσεων διαβούλευσης των προτάσεων αυτών. Η NCC έχει αναλάβει την κατάρτιση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας και τα είδη ορνιθοπανίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: greeknationalpafs.wordpress.com
 


 

Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
 

Έναρξη: 2014, Διάρκεια: 21 μήνες
Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 

Η NCC έχει αναλάβει τον συντονισμό της μελέτης της καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 41 ειδών ασπονδύλων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε 77 περιοχές του δικτύου Natura 2000, που έχει ανατεθεί στη σύμπραξη των γραφείων μελετών NCC ΕΠΕ, SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. και Δημήτριος Κωνσταντινίδης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα τροφοδοτήσουν την 3η εθνική έκθεση για το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 25 ειδικοί επιστήμονες, που αποτελούν το σύνολο των ειδικών επιστημόνων σε θέματα ασπονδύλων στην Ελλάδα.
 


Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού 

Φορέας Ανάθεσης: Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού
 

Υποέργο 1: Παρακολούθησης και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 3 χρόνια
 

H NCC έχει αναλάβει τη διερεύνηση της παρουσίας, την καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας και ιδιαιτέρως των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος της Οδηγίας 79/409/ΕΕ, για τη διατήρηση των άγριων πτηνών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού.
 

Υποέργο 2: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και του Φυτικού Είδους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος Globularia stygia Orph. ex Boiss. και των υπόλοιπων σημαντικών στενότοπων και Ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

Έναρξη: 2015, Διάρκεια: 1 χρόνος
 

Στο πλαίσιο του έργου η εταιρεία συνεργάστηκε με τις εταιρείες ΥΛΗ, ΑΤΕΠΕ ΕΠΕ στην παρακολούθηση οικοτόπων, ειδών χλωρίδας της Οδηγίας 92/43 και άλλων σημαντικών στενότοπων και ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρίδας, που περιλάμβανε την καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας στην Προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού.

Υποέργο 3: Καταγραφή, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών: Αμφιβίων/Ερπετών, Θηλαστικών, Ψαριών γλυκέων υδάτων και Aσπονδύλων Κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς και όσων εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδημικά Βαλκανικής χερσονήσου, Ελλάδας ή τοπικά ενδημικά, προστατευόμενα από διεθνείς συνθήκες ή την εθνική νομοθεσία)

Έναρξη: 2015, Διάρκεια: 1 χρόνος
 

Στο πλαίσιο του έργου η εταιρεία συνεργάστηκε με τις εταιρείες ΥΛΗ, ΑΤΕΠΕ ΕΠΕ στην παρακολούθηση αμφιβίων/ερπετών, θηλαστικών, ψαριών και ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος και ενδημικών ειδών, που περιλάμβανε την καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών πανίδας στην Προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού.
 


 

Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409, Δέλτα Έβρου

Έναρξη: 2014, Διάρκεια: 1 χρόνος
Φορέας ανάθεσης: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
 

Στο πλαίσιο του έργου η εταιρεία συνεργάστηκε με την εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ στην παρακολούθηση οικοτόπων, ειδών χλωρίδας, θηλαστικών, αμφιβίων-ερπετών, ασπονδύλων, και ιχθυοπανίδας της Οδηγίας 92/43 και των ειδών ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409, που περιελάμβανε την καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας της Ζώνης Ειδικής προστασίας GR1110006 και των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ειδικής Περιοχής Διατήρησης GR1110007.

 


 

Αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
 

Έναρξη: 2014, Διάρκεια: 0,5 χρόνος
Φορέας ανάθεσης: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
 

Η αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου περιλαμβάνει (α) συνοπτική αξιολόγηση της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, με έμφαση στους στόχους που είχαν τεθεί και στους σχετικούς δείκτες εφαρμογής, (β) επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, (γ) επαναδιατύπωση των στόχων και των κύριων επιλογών υπό το πρίσμα της Διαχειριστικής Περιόδου 2014 2020, (δ) διατύπωση των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν και (ε) προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου προστασίας του Εθνικού Πάρκου υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του Ν. 3937/2010.
 


 

Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
 

Έναρξη: 2013, Διάρκεια: 2 χρόνια
Φορέας ανάθεσης: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
 

Στα πλαίσια του προγράμματος η εταιρεία έχει αναλάβει την παρακολούθηση των ασπονδύλων και πιο συγκεκριμένα την καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης α) όλων των ειδών ασπονδύλων των Παραρτημάτων ΙΙ , IV, και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, β) των ειδών που προστατεύονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία , γ ) ειδών που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδημικά Ελλάδας, τοπικά ενδημικά, ενδημικά Βαλκανικής χερσονήσου ) στην περιοχή εντός αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, όπου απαντώνται τα παραπάνω είδη.
 


 

Πρόγραμμα παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου Σαρίας
 

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 3 χρόνια

Φορέας ανάθεσης: Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαριας
 

Στα πλαίσια του προγράμματος η εταιρεία έχει αναλάβει την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας και πιο συγκεκριμένα την καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, των μεταναστευτικών ειδών που αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν είδη χαρακτηρισμού στις Ζώνες Ειδικής προστασίας GR4210003 και GR4210023 και των ειδών εθνικού ενδιαφέροντος, στην Περιοχή Παρακολούθησης, δηλαδή στην περιοχή Οικοανάπτυξης Βόρειας Καρπάθου Σαρίας, της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου και τα Αστακιδονήσια, τμήμα του ΤΚΣ GR4210011.

 


 

Σχέδιο παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας του Δέλτα του Έβρου, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου

Έναρξη: 2011, Διάρκεια:
Φορέας ανάθεσης: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου
 

Συνοπτική Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιστημονικής Παρακολούθησης της Ορνιθοπανίδας και της Ιχθυοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Έβρου. Η μελέτη περιλαμβάνει τη συνεργασία με τα επιστημονικά στελέχη του Φορέα Διαχείρισης για την από κοινού παραγωγή καλά εστιασμένων και αποτελεσματικών σχεδίων παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας της προστατευόμενης περιοχής.
 


Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα δραστηριοτήτων των στελεχών της εταιρείας:

Σχέδια Επιστημονικής Παρακολούθησης περιοχών: Πρόκειται για σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων επιστημονικής παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών. Έχουν εκπονηθεί τέτοια σχέδια για τον υγρότοπο Κερκίνης, σε συνεργασία με το WWF, για πέντε περιοχές της Κύπρου, σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Η χρήση μοντέρνων τεχνικών παρακολούθησης, όπως η τηλεμετρία (δορυφορική τηλεμετρία, ραδιοπαρακολούθηση, τηλεμετρία με χρήση data loggers), έχει εφαρμοστεί σε συνεργασία με την ΕΟΕ.
 

Προγράμματα χαρτογράφησης βιοτόπων. Πρόκειται για εμπειρογνωμοσύνες, με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και χωρικών Βάσεων δεδομένων, προκειμένου να περιγραφούν, αξιολογηθούν και χαρτογραφηθούν περιοχές και βιότοποι ιδιαίτερης σημασίας για τη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΟΕ και το Institute for European Environmental Policy (IEEP), για λογαριασμό του ΥΠΑΑΤ, εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό και χαρτογράφηση των Υψηλής Φυσικής Αξίας Αγροτικών και δασικών περιοχών της χώρας.