Μελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

 

Η NCC δραστηριοποιείται στον χώρο εκπόνησης μελετών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Διαχείρισης περιοχών και ειδών, καθώς και Σχεδίων Δράσης Βιοποικιλότητας και μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος. Μέσα από την εκπόνηση των μελετών αυτών και την υλοποίηση των εξειδικευμένων προγραμμάτων η NCC συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της αειφορικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας και στην προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής φύσης και βιοποικιλότητας.

 

Σε εξέλιξη προγράμματα

Τα προγράμματα, τα οποία υλοποιεί και στα οποία συμμετέχει η NCC την παρούσα περίοδο είναι:


 

Έναρξη: 2013, Διάρκεια: 3,5 χρόνια
Φορέας ανάθεσης: Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων- Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλίας (LIFE12 NAT/GR/000275), που υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, την ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η NCC συνεργάζεται με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών ως σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης του καλαμιώνα της λίμνης Στυμφαλίας καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Εκπονείται Σχέδιο Διαχείρισης του καλαμιώνα της Στυμφαλίας, το οποίο περιλαμβάνει την εκτίμηση των χαρακτηριστικών του καλαμιώνα, τον προσδιορισμό των ζωνών διαχείρισης, των προδιαγραφών για τις διαχειριστικές δράσεις πιλοτικής κοπής του καλαμιώνα και της συνολικής διαθέσιμης βιομάζας.
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: www.lifestymfalia.gr

 

 

Αρχείο προγραμμάτων


 

Προσχέδιο κατευθύνσεων για τη Βασισμένη στο Οικοσύστημα Διαχείριση της Γυάρου
Προσχέδιο μελέτης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Γυάρο
 

Έναρξη: 2015, Διάρκεια: 0,5 χρόνος
Φορέας ανάθεσης: MOm
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE: Ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες (LIFE12 NAT/GR/000688) εκπονήθηκαν τα προσχέδια των κατευθύνσεων για τη Βασισμένη στο Οικοσύστημα Διαχείριση της Γυάρου και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής και μελέτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού συστήματος διαχείρισης και χωροταξικού πλαισίου. Οι προτάσεις των μελετών λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή.
Στη μελέτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού παρουσιάζεται και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση και παρέχονται σενάρια χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο της Γυάρου, με τρόπο ώστε να διατηρηθεί και να προστατευθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής και να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αυτήν.
Στις κατευθύνσεις για τη Βασισμένη στο Οικοσύστημα Διαχείριση παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του οικοσυστήματος της Γυάρου και οι απειλές που αυτό αντιμετωπίζει και με βάση αυτά θέτονται διαχειριστικοί στόχοι και προτείνονται διαχειριστικά μέτρα για την προστασία του οικοσυστήματος και τη διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει στον άνθρωπο.
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: www.cycladeslife.gr

 


Εκτίμηση της επίδρασης της κοπής καλαμιών στην ποιότητα του ενδιαιτήματος του καλαμώνα της Μικρής Πρέσπας

Έναρξη: 2015, Διάρκεια: 0,5 χρόνος
Φορέας Ανάθεσης: Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακή Συνεργασία στην Πρέσπα: Υποστήριξη του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στην Αλβανία που χρηματοδοτείται από την KfW Entwicklungsbank πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της επίδρασης της καλοκαιρινής και χειμερινής κοπής καλαμιών στην ποιότητα του ενδιαιτήματος του καλαμώνα της Μικρής Πρέσπας και τα είδη εθνικής και Ευρωπαϊκής σημασίας. Έγινε παρακολούθηση της επίδρασης της κοπής καλαμιών σε επιλεγμένα ενδιαιτήματα, είδη χλωρίδας και πανίδας και έγιναν προτάσεις για τροποποιήσεις στο σύστημα εκ περιτροπής κοπής, την καλοκαιρινή κοπή και την ένταση της κοπής. Για τις ανάγκες της μελέτης και την εκτίμηση της έκτασης συγκομιδής πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφηση με τηλεχειριζόμενο ελικόπτερο.
 


 

Σχέδιο Διαχείρισης για την προστατευόμενης περιοχή της Άνδρου

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση "Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης των ειδών προτεραιότητάς της" (LIFE10 NAT/GR/000637), η NCC έχει εκπονήσει Σχέδιο Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή της Άνδρου με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση της ΖΕΠ και των ειδών πτηνών προτεραιότητάς της. Για τις ανάγκες εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης συγκροτήθηκε ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση των παραμέτρων για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής, καθώς και να διασφαλιστεί ο καθορισμός και η πρόταση κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς διαχείρισης για τη ΖΕΠ. Προτάθηκε η σύσταση Περιφερειακού Πάρκου για τη Διαχείριση της ΖΕΠ, με βάση τη πρόβλεψη του Ν.3937/2011.


Οι δράσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης υλοποιήθηκαν με γνώμονα τον αειφορικό σχεδιασμό της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του νησιού, κάτω από τις βασικές αρχές της αντικειμενικής και αξιόπιστης επιστημονικής τεκμηρίωσης, της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, της κοινωνικής αποδοχής και της διαφάνειας. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης έχουν εκπονηθεί το Σχέδιο Φύλαξης της ΖΕΠ, το Σχέδιο Αποκατάστασης Υγροτόπων, η Μελέτη προστασίας λιβαδιών Ποσειδωνίας και η Μελέτης Βιωσιμότητας του Σχήματος Διαχείρισης της ΖΕΠ.

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
 


 

Σχέδιο Δράσης Βιοποικιλότητας για τη Σκύρο

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση "Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης "Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα", για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου" (LIFE09 NAT/GR/000323) η NCC έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης Βιοποικιλότητας για τη Σκύρο με στόχο την επιδεικτική εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων σχεδιασμού και μέτρων διαχείρισης, για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας του νησιού. Η προσέγγιση του σχεδίου έχει ολιστικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για ένα σχέδιο ομπρέλα που περιλαμβάνει 6 θεματικά Σχέδια Δράσης, με έμφαση στα σημαντικά είδη φυτών και ζώων, καθώς και στα ενδιαιτήματα της Σκύρου και συμπληρώνεται με μια εκτενή εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επισκεπτών, που αφορά στους στόχους και τις επιδιώξεις του έργου. Με την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης και την επιτυχημένη εφαρμογή του δύναται να αξιοποιηθεί η υψηλή βιοποικιλότητα της Σκύρου, ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και του πολιτισμού της μοναδικής αυτής γωνιάς του Αιγαίου.

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.
 


 

Σχεδιασμός της διαχείρισης των καλαμώνων στο Αλβανικό τμήμα της λίμνης Μικρής Πρέσπας, στα πλαίσια του προγράμματος "Διασυνοριακή Συνεργασία στην Πρέσπα: Υποστήριξη του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στην Αλβανία"

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 6 μήνες
Φορέας ανάθεσης: Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών


Συνοπτική Περιγραφή: Η NCC έχει αναλάβει τον συντονισμό του προγράμματος, την παραγωγή του σχεδίου διαχείρισης των καλαμώνων του αλβανικού τμήματος της Λίμνης Μικρής Πρέσπας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και στελέχη της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, καθώς και τη χαρτογραφική υποστήριξη των σχεδίων και μελετών που θα εκπονηθούν στα πλαίσια του προγράμματος.
 

 


Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα δραστηριοτήτων των στελεχών της εταιρείας:

 

Σχέδια Διαχείρισης Περιοχών: Μεταξύ άλλων έχουν υλοποιηθεί σχέδια διαχείρισης για τον υγρότοπο Άγρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας, για τον υγρότοπο Επανωμής σε συνεργασία με την ΕΟΕ, για τον υγρότοπο Ωρωπού σε συνεργασία με την ΕΟΕ και το WWF, για δύο προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου, σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, για το Εθνικό Πάρκο Λογαρά Αλβανίας, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, για σειρά ταμιευτήρων της Κρήτης, σε συνεργασία με το ΜΦΙΚ.

 

Σχέδια Διαχείρισης - αποκατάστασης βιοτόπων. Πρόκειται για ειδικές μελέτες που σχετίζονται με τη δημιουργία - διαχείριση - αποκατάσταση ενδιαιτημάτων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα Σχέδια Διαχείρισης Καλαμώνων που έχουν εκπονηθεί για τους υγροτόπους Καστοριάς, σε συνεργασία με την ΑΝΚΑ και Άγρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας, καθώς και η μελέτη αποκατάστασης των ορυχείων Χωρεμίου Μεγαλόπολης με τη δημιουργία υγροτόπων, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΔΕΗ.

 

Εμπειρογνωμοσύνες για την προστασία περιοχών και ειδών: Πρόκειται για ειδικού τύπου μελέτες που σχετίζονται με τις ανάγκες προστασίας ειδών και περιοχών. Έχουν εκπονηθεί σχετικές εμπειρογνωμοσύνες για τον καθορισμό θεσμικού πλαισίου για την προστασία σπάνιων ειδών φυτών, με χρήση της προσέγγισης των μικρο-ρεζερβών, σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθώς και για τον καθορισμό των οικολογικών απαιτήσεων και των αναγκαίων θεσμικών και διαχειριστικών μέτρων προστασίας των ειδών προτεραιότητας των ελληνικών Ζωνών Ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ΕΟΕ και το Birdlife International, για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του τελευταίου δημιουργήθηκε Βάση Δεδομένων με κωδικοποίηση των οικολογικών απαιτήσεων και των ενδεδειγμένων θεσμικών, διοικητικών και διαχειριστικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την προστασία τους.

Μελέτες αναγνώρισης - οριοθέτησης προστατευόμενων περιοχών: Πρόκειται για μελέτες με τις οποίες με βάση συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και οριοθετούνται, με κατάλληλη ορνιθολογική τεκμηρίωση, νέες προστατευόμενες περιοχές. Χαρακτηριστική περίπτωση το πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 περιοχών για τον ορισμό τους ως ΖΕΠ, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με περισσότερους από 20 ειδικούς επιστήμονες και την ΕΟΕ, για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κατέληξε στη θεσμοθέτηση 66 νέων ΖΕΠ εντός του 2010.

Προγράμματα χαρτογράφησης βιοτόπων: Πρόκειται για εμπειρογνωμοσύνες, με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και χωρικών Βάσεων δεδομένων, προκειμένου να περιγραφούν, αξιολογηθούν και χαρτογραφηθούν περιοχές και βιότοποι ιδιαίτερης σημασίας για τη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΟΕ και το Institute for European Environmental Policy (IEEP), για λογαριασμό του ΥΠΑΑΤ, εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό και χαρτογράφηση των Υψηλής Φυσικής Αξίας Αγροτικών και δασικών περιοχών της χώρας.