Προγράμματα LIFE - Προγράμματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος

 

Η NCC δραστηριοποιείται ενεργά σε σχέση με τα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας παράλληλα και την υπάρχουσα μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της στο χώρο. Η εταιρεία αναλαμβάνει την προετοιμασία προτάσεων προγραμμάτων LIFE, σε συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα. Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων σε ό,τι αφορά το συντονισμό τους, καθώς και στην υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων διαχείρισης περιοχών του δικτύου Natura, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία των άγριων πτηνών και των φυσικών οικοτόπων. Βασικόςείναι ο ρόλος της εταιρείας και στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Μέχρι σήμερα τα στελέχη της εταιρείας έχουν υποβάλλει περισσότερες από 25 προτάσεις προγραμμάτων LIFE για λογαριασμό ΜΚΟ, Δήμων, Πανεπιστημίων, Ιδιωτικών Εταιρειών και άλλων φορέων, ενώ έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση συντονισμό περισσοτέρων από 12 τέτοιων προγραμμάτων.

 

Σε εξέλιξη προγράμματα

Τα προγράμματα, τα οποία υλοποιεί και στα οποία συμμετέχει η NCC την παρούσα περίοδο είναι:


 

LIFE+ Φύση Μέτρα διατήρησης για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή (LIFE13 NAT/GR/000909)

Έναρξη: 2014, Διάρκεια: 4 χρόνια
 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC και στοχεύει στην διευκόλυνση της προσαρμογής του Μαυροπετρίτη στην τρέχουσα και μελλοντική κλιματική αλλαγή με την εφαρμογή μιας σειράς διαχειριστικών δράσεων.

Η NCC υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:

 • Εξάλειψη αρουραίων για τη βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη (Δράση C1)

 • Αύξηση της διαθεσιμότητας του ενδιαιτήματος φωλιάσματος του Μαυροπετρίτη με τη χρήση τεχνητών φωλιών (Δράση C2)

 • Παρακολούθηση των κοινονικοοικονομικών επιπτώσεων των δράσεων του προγράμματος (Δράση D2)

 • Συντονισμός όλων των δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης και υλοποίηση της πλειοψηφίας τους (Δράσεις E)

και παίρνει μέρος σε συνεργασία με άλλους εταίρους του προγράμματος στις παρακάτω δράσεις:

 • Επικαιροποίηση των πληροφοριών βάσης για το είδος (Δράση A2)

 • Αναγνώριση και αξιολόγηση της ποιότητας των χώρων τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική περίοδο και τη διαχείμαση (Δράση A4)


 

LIFE+ Βιοποικιλότητα Επίδειξη καλών πρακτικών με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στη βιοποικιλότητα της Ελλάδας (LIFE12 BIO/GR/000554)
 

Έναρξη: 2013, Διάρκεια: 4 χρόνια
 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνεργασία με την NCC με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το έργο στοχεύει στο να επιδείξει την αιχμή της τεχνολογίας και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα βελτιώσουν την συμβατότητα της ανάπτυξης και λειτουργίας αιολικών πάρκων με τους στόχους διατήρησης της βιοποικιλότητας όπως έχουν τεθεί από τη ΕΕ. Επιπλέον θα αναπτύξει προδιαγραφές και οδηγίες που θα υποστηρίξουν τις κρατικές αρχές και τους διαχειριστές των ΑΙΟΠΑ για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, εφαρμογή αλλά και την τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνολογιών αυτών, σε σχέση με την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Η NCC έχει αναλάβει την υλοποίηση ή συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις:

 • Eκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση των διαχειριστικών δράσεων (Δράση Α1)

 • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τις δράσεις παρακολούθησης και ευαισθητοποίησης του κοινού (Δράση Α2)

 • Επίδειξη των Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης και των τεχνολογιών αντιμετώπισης επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από την λειτουργία ΑΙΟΠΑ (Δράση C1)

 • Παρακολούθηση του αντίκτυπου από την υλοποίηση της διαχειριστικής δράσης (Δράση D1)

 • Δημιουργία ιστοσελίδας του προγράμματος, εκπόνηση επικοινωνιακών δράσεων και παραγωγή ενημερωτικού υλικού (Δράσεις Ε1, Ε2)

 • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού (Δράση Ε3)

 • Παραγωγή Οδηγού Ορθής Πρακτικής και Εργαλείου Υποστήριξης Αποφάσεων (Δράση Ε4)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.windfarms-wildlife.gr

 


 

LIFE+ Φύση "Διατήρηση και Διαχείριση του Falco naumanni (Κιρκινέζι) σε 3 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στην Ελλάδα" (LIFE11 NAT/GR/1011)

Έναρξη: 2012, Διάρκεια: 4 χρόνια

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήριο Γεωργικής Βιοποικιλότητας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC.


Το έργο έχει ως στόχο να καταστεί δυνατή η βιώσιμη διατήρηση του κιρκινεζιού στις 3 ΖΕΠ, που φιλοξενούν >75% του ελληνικού πληθυσμού κιρκινεζιού και 6% του πληθυσμού του είδους στην ΕΕ, παρέχοντας ένα εστιασμένο σχέδιο δράσης, και υλοποιώντας τις αναγκαίες διαχειριστικές, επικοινωνιακές και ερευνητικές δράσεις για να εξασφαλιστεί η διατήρηση του πληθυσμού του είδους στην περιοχή.

 

Η ΝCC εκπονεί ή συμμετέχει σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους στην εκπόνηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των θέσεων φωλιάσματος και του αναπαραγωγικού πληθυσμού (Δράση Α1)

 • Προσδιορισμός και ποιοτική ανάλυση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, των διαιτητικών συνηθειών και της διαθεσιμότητας τροφής για το Κιρκινέζι (Δράση Α2).

 • Σχεδιασμός βιώσιμων γεωργοκτηνοτροφικών πρακτικών και παρεμβάσεων για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του είδους (Δράση Α3).

 • Διαχειριστικό σχέδιο για τη βόσκηση στα υγρά λιβάδια της Κάρλας, που αποτελούν σημαντικό βιότοπο τροφοληψίας για το είδος (Δράση Α4).

 • Τεχνικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των θέσεων φωλιάσματος του Κιρκινεζιού (Δράση Α5).

 • Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου δράσης για τη διατήρηση του είδους στις περιοχές του προγράμματος (Δράση A6).

 • Δημιουργία ενός " φιλικού προς το Κιρκινέζι" πλαισίου για την πιστοποίηση των τοπικών γεωργικών προϊόντων και την προώθησή τους στη αγορά (Δράση C5).

 • Επιστημονική παρακολούθηση του είδους (Δράση D1)

 • Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των δράσεων του έργου (Δράση D2).

 • Υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης για το είδος με εκδηλώσεις, συναντήσεις και παρουσιάσεις στην τοπική κοινωνία (Δράση Ε1).

 • Δημιουργία και λειτουργία της μόνιμης έκθεσης του έργου στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. (Δράση Ε2).

 • Παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παρουσιάσεις σε σχολεία της περιοχής (Δράση Ε3).

 • Παραγωγή φυλλαδίων και άλλου πληροφοριακού υλικού (Δράση Ε4).

 • Δημιουργία και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του προγράμματος (Δράση Ε5).

 • Παραγωγή ντοκιμαντέρ 30 λεπτών για το Κιρκινέζι (Δράση Ε6).

 • Προώθηση του αγροτουρισμού και φυσιολατρικού τουρισμού με επίκεντρο τη διατήρηση του Κιρκινεζιού (Δράση Ε7).

 • Παραγωγή Οδηγού Καλής Πρακτικής για συμβατές με τη διατήρηση του Κιρκινεζιού και της αγροτικής βιοποικιλότητας γεωργικές πρακτικές (Δράση Ε8).

 • Συντονισμός του έργου (Δράση F1) και δικτύωση με άλλα προγράμματα LIFE για το Κιρκινέζι στην Ευρώπη με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του (Δράση F2)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.lifelesserkestrel.eu

 


 

LIFE+ Φύση "Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού Καθεστώτος Διατήρησης των ειδών προτεραιότητάς της" (LIFE10 NAT/GR/000637)

 

Έναρξη: 2011, Διάρκεια: 4 χρόνια

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δήμο Άνδρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την εταιρεία NCC, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή μέτρων διατήρησης για την άμεση προστασία 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας στην ΖΕΠ της Άνδρου. Ο γενικός στόχος είναι να προταθεί, να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει δοκιμαστικά σε επιχειρησιακή κλίμακα, ένα κοινωνικά αποδεκτό και οικονομικά βιώσιμο Σύστημα Διαχείρισης της ΖΕΠ, ικανό να συντονίζει τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών στο χώρο της ΖΕΠ και να υλοποιεί τα βασικά μέτρα διαχείρισης, δηλαδή τα μέτρα που θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών προτεραιότητας στην ΖΕΠ.
 

H NCC έχει αναλάβει την υλοποίηση ή συμμετέχει σε συνεργασία με τους δύο άλλους εταίρους στις ακόλουθες δράσεις:

 • Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης της ΖΕΠ (Δράση Α1)

 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών για τις διαχειριστικές δράσεις του έργου (Δράση Α2)

 • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη Διαχείριση της ΖΕΠ (Δράση Α3)

 • Διαχείριση βιοτόπων φωλιάσματος στις νησίδες: εξάλειψη των αρουραίων από τις αποικίες (Δράση C1), έλεγχος του πληθυσμού ασημόγλαρου σε επιλεγμένες νησίδες (Δράση C2), βελτίωση της διαθεσιμότητας των θέσεων φωλιάσματος (Δράση C3)

 • Διαχείριση ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και του Σπιζαετού (Hieraatus fasciatus): Καλλιέργεια εγκαταλελειμμένων αναβαθμίδων (Δράση C4), Προστασία, ανάδειξη, αποκατάσταση παράκτιων υγροτόπων (Δράση C5), Πιλοτική εγκατάσταση σημαδούρων αγκυροβόλησης που δεν βλάπτουν τα λιβάδια Ποσειδωνίας σε παραλίες αγκυροβόλησης τουριστικών σκαφών (Δράση C6)

 • Δημιουργία Σταθμού Πρώτων Βοηθειών για την Άγρια ζωή σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΑΝΙΜΑ (Δράση C7)

 • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (Δράση D1), παραγωγή ντοκιμαντέρ για το πρόγραμμα (Δράση D2), λειτουργία χώρου ενημέρωσης-εκθεσιακού χώρου για το πρόγραμμα (Δράση D4), παραγωγή υλικού και υλοποίηση εκστρατείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Δράση D5).

 • Επιστημονική εποπτεία του έργου (Δράση Ε1)

 • Παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος (Δράση Ε2)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.androslife.gr

 


 

LIFE+ Φύση "Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης "Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα", για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου" (LIFE09 NAT/GR/000323)

Έναρξη: 2010, Διάρκεια: 4 χρόνια

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δήμο Σκύρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το ΕΚΠΑΑ με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Στόχος του έργου είναι να προχωρήσει στην επιδεικτική εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων σχεδιασμού και μέτρων διαχείρισης, προκειμένου να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα της Σκύρου, μέσω της συμμετοχικής εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα (ΒΣΔ) της Σκύρου. Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα έχει ολιστική προσέγγιση, είναι ένα σχέδιο ομπρέλα που περιλαμβάνει έξι θεματικά Σχέδια Δράσης, με έμφαση στα σημαντικά είδη και ενδιαιτήματα του νησιού, και συμπληρώνεται με μια εκτενή εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών, για τους στόχους και τις επιδιώξεις του έργου.

 

Η NCC έχει αναλάβει τον γενικό συντονισμό του έργου, καθώς και την εποπτεία της εκπόνησης των προπαρασκευαστικών δράσεων (σχεδίων και μελετών) του προγράμματος. Μεταξύ άλλων εκπονεί ή συμμετέχει στην εκπόνηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας Σκύρου (Δράση Α1)

 • Εκπόνηση του Υγροτοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (Δράση Α3)

Επιπλέον η εταιρεία επικουρεί συμβουλευτικά το προσωπικό του Δήμου Σκύρου στον γενικό συντονισμό του έργου, έως ότου αυτός ανατεθεί από τον Δήμο σε ειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας η εταιρεία συμβάλλει στον προγραμματισμό υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Σχέδιο Δράσης Αγρολιβαδικών Οικοσυστημάτων: επιδεικτική διαχείριση βοσκοτόπων εγκαταλειμμένων αγροτικών αναβαθμίδων, μικρής κλίμακας διαχειριστικές παρεμβάσεις (Δράσεις C1, C2, C3)

 • Υγροτοπικό Σχέδιο Διαχείρισης: υλοποίηση (Δράση C4)

 • Συναντήσεις εργασίας (Workshops) και εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους τοπικούς φορείς (Δράσεις D1, D2)

 • Στις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: Εκστρατεία Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (Δράση D4), Παραγωγή πληροφοριακού υλικού (Δράση D5), Ντοκιμαντέρ διάρκειας 30 λεπτών (Δράση D6),

 • Γενικός συντονισμός και διαχείριση του έργου (Δράση Ε1)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.skyroslife.gr

 


 

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα δραστηριοτήτων των στελεχών της εταιρείας:

 

Προγράμματα προστασίας ειδών: Πρόκειται για ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE, στο πλαίσιο των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την προστασία του Αργυροπελεκάνου, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του Γυπαετού, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), του Μαυροπετρίτη, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

 

Προγράμματα προστασίας- αποκατάστασης βιοτόπων: Πρόκειται για ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE, στο πλαίσιο των οποίων έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις διαχείρισης - αποκατάστασης βιοτόπων, όπως το πρόγραμμα καταγραφής και αξιολόγησης των υγροτοπικών λειτουργιών των υδατοσυλλογών της Κρήτης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΜΦΙΚ.

 

Προγράμματα διαχείρισης - προστασίας περιοχών: Και στην περίπτωση αυτή οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μέσα από προγράμματα LIFE, όπως το πρόγραμμα προστασίας 7 Ζωνών Ειδικής Προστασίας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΟΕ και το ΕΘΙΑΓΕ, το πρόγραμμα προστασίας του υγροτόπου Άγρα, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας.

 

Ειδικές παρεμβάσεις διαχείρισης ειδών: Πρόκειται για ειδικές παρεμβάσεις διαχείρισης - προστασίας ειδών, όπως η δημιουργία σχεδιών και νησίδων σε υγροτόπους για το φώλιασμα υδρόβιων πτηνών, η δημιουργία τεχνητών υγροτόπων για αποκατάσταση υγροτοπικών λειτουργιών υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, ο έλεγχος ειδών εισβολέων σε νησίδες αναπαραγωγής προστατευόμενων πτηνών.

 

Σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας της βιοποικιλότητας: Πρόκειται για τον σχεδιασμό μακρόχρονων προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα LIFE Nature, Biodiversity, Environment που περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό δράσεων (25 έως 40), συγκροτημένων σε επιχειρησιακές ενότητες, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι διατήρησης. Έχουν ως σήμερα καταρτιστεί και υποβληθεί αρκετές τέτοιες προτάσεις, σε συνεργασία με ΜΚΟ, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, που οδήγησαν στην υλοποίηση 7 Προγραμμάτων LIFE.