Εμπειρία                                                   

 

Συγκριτικό πλεονέκτημα της NCC αποτελεί η εμπειρία των στελεχών της, που ως σήμερα έχουν δραστηριοποιηθεί σε πληθώρα ειδικών θεμάτων διατήρησης της βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τους σημαντικότερους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία και τα προγράμματα που υλοποιεί.

 

Προγράμματα LIFE Προγράμματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος

 

Μελέτες για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

 

Προγράμματα παρακολούθησης και σχεδιασμού παρακολούθησης

 

Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις

 

Μελέτες ειδών ορνιθοπανίδας

 

Εφαρμοσμένη Έρευνα

 

Εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παρακολούθησης

 

Ερμηνεία Περιβάλλοντος Εκδόσεις