Η εταιρεία


Η NCC είναι εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με έμφαση στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, από επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της φύσης, ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και καλύτερα μελετημένους διεθνώς δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό πτυχίο τάξης Γ΄ της κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και τάξης Α’ της κατηγορίας 26 (Αλιευτικές Μελέτες).

Στελέχη της έχουν συντονίσει σημαντικά προγράμματα για την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Επαναξιολόγηση των 69 σημαντικών περιοχών για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000», το πρόγραμμα «Προσδιορισμός Συμβατών Δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας», καθώς και το πρόγραμμα εποπτείας της κατάστασης των προστατευόμενων ειδών ασπόνδυλων στην Ελλάδα.

Η ΝCC δημιουργήθηκε προκειμένου

παρέχοντας τεκμηριωμένες συμβουλές σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έρευνες, μελέτες και προγράμματα διατήρησης-διαχείρισης-αποκατάστασης της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων η NCC διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ επιδιώκει να αναπτύσσει συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με την εφαρμοσμένη διατήρηση της φύσης, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα κατά περίπτωση.

 


Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 9001:2015 (Αρ.Πιστοποιητικού: DAS 91592232/17).